Handels- og leveringsbetingelser

Det med småt

Efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt de ikke specifikt er ændret gennem en skriftlig aftale parterne imellem.

1 Tilbud

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato.

2 Ordren

Ordren er først endelig accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det aftalte og den fremsendte ordrebekræftelse, bedes dette meddelt EARMARK indenfor 3 arbejdsdage, i modsat fald er det i ordrebekræftelsen anførte gældende.

3 Priser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms med mindre andet er angivet. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, skat, afgifter, samt evt. ændringer i valutakurser, råvarepriser m.m.

4 Betalingsbetingelser

8 dage netto kontant med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse og faktura. (Ved ordrer over kr. 100.000,- faktureres 1/2 ved ordreafgivelse og 1/2 ved levering). Ved manglende eller for sen betaling bortfalder eventuel rabat, og der beregnes rente af forfalden saldo med 2% pr. påbegyndt måned i erhvervsforhold og diskonto + 5% pa i forbrugerforhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod EARMARK og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5 Ejendomsforbehold

EARMARK forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Tilbud, tegninger og andet forbliver EARMARK’s ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt. Disse må ikke uden EARMARK’s accept bringes til tredjemands viden.

6 Leveringsbetingelser

Earmark leverer i hele Danmark. Ved levering til Grønland, Færøerne og ikke-brofaste øer, skal der udarbejdes specifik aftale inden bestilling. Alle ordre leveres på hverdage i dagtimerne. Alle varer leveres i gadeplan/fortovskant. Derfra skal du selv sørge for transporten til boligen/etage. Det skal være muligt for en lastbil at køre til leveringsadressen.

Ved levering undersøg altid alle pakker for synlige transportskader inden der kvitteres for modtagelsen. Eventuelle skader skal noteres på fragtbrevet med overskriften: Ordre modtaget med forbehold for skader. Hvis det ved levering allerede er synligt, at der er skader på produktet, som svarer til skaderne på emballagen skal du/I nægte at modtage varerne, og efterfølgende informere Earmark herom. Det er en stor hjælp for os, hvis skader på emballage + varer dokumenteres med foto. Varerne kan godt have fået en skade, som ikke kan ses på emballagen. Pak derfor dine varer ud hurtigst muligt og kontroller dem. Er der en skade, som ikke kunne ses på emballagen, bedes den meddeles Earmark straks, også med affotografering af den pågældende skade, da det i tilfælde af sen anmeldelse af skaden kan være svært for forbrugeren at bevise, at der er tale om en fragtskade.

Bemærk, at har man valgt af varen f.eks. kan stilles i evt. en garage eller carport, er det modtagerens eget ansvar hvis en pakke er blevet beskadiget.

7 Myndighedsgodkendelser

EARMARK gør opmærksom på, at vi ikke tager ansvaret for indhentning af eventuelle godkendelser fra myndigheder. Vær derfor opmærksom på om den tilbudte løsning kræver godkendelse fra for eksempel brand- eller levnedsmiddelmyndigheder.

8 Leveringstider

Leveringstid angives på ordrebekræftelsen. EARMARK påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med eventuel overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke køber til at annullere ordren. Såfremt en bekræftet levering rykkes på købers foranledning, forbeholder EARMARK sig retten til at fakturere ordrebeløbet på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

9 Returnering

Efter forudgående aftale foretages returnering af standardvarer. Varer modtages kun retur i ubrugt og mangelfri stand og i hel, original emballage inden 3 måneder fra vor levering. Varer der er specielt fremstillet til den enkelte ordre, kan som udgangspunkt ikke returneres.

10 Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav overfor EARMARK kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. EARMARK hæfter ikke for driftstab, avance-tab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

11 Reklamationsret

EARMARK yder fra fakturadato 2 års reklamationsret på fabrikations og materialefejl. Reklamation dækker ikke slitage. EARMARK frasiger sig ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug/behandling eller uagtsom brug/behandling af leverede varer.

12 Produktansvar

EARMARK er kun ansvarlig for eventuelle person- og tingsskader i det omfang det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af EARMARK ved grov uagtsomhed. EARMARK kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og andre indirekte tab, der kan henføres til et eventuelt produktansvar. EARMARK’s samlede ansvar for person- og tingsskader er begrænset til kr. 10.000.000,-. Såfremt EARMARK måtte blive pålagt et eventuelt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde EARMARK skadesløs, i det omfang kravet måtte overstige den nævnte beløbsgrænse.

13 Copyright

I tilfælde af at kunde ønsker et selvvalgt motiv trykt, som ikke er i EARMARK’s (AKUART) billedgalleri skal kunden træffe alle nødvendige aftaler med eventuelle rettighedshavere om brugen af motivet. Køber friholder EARMARK (AKUART) for ethvert krav fra tredjemand i denne henseende.

14 Force Majeure

I tilfælde af, at EARMARK er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for kunden som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som EARMARK ikke bærer ansvaret for, såsom krig og oprørslignende tilstande, strejke, lock-out og andre typer af arbejdsretlige konflikter, brand og stormflod, mangel på arbejdskraft, materialer og brændstof, vareknaphed, transportvanskeligheder, regeringsindgreb, valutarestriktioner og forsinkelser eller leveringssvigt fra underleverandører og andre tilsvarende forhold, kan EARMARK ikke gøres ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, som kunden og/eller tredjemand måtte lide i den anledning. De nævnte forhold berettiger i øvrigt EARMARK til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Hvis mængden af de varer, der indgår i en given ordre reduceres i den forbindelse, er køberen forpligtet til at aftage det kvantum varer, som EARMARK er i stand til at levere. Betalingen herfor fastsættes i givet fald til en forholdsmæssig andel af den oprindeligt aftalte købesum.

15 Montage

Ved montage udført af EARMARK, indeholder prisen alle omkostninger til stillads, transport, kørepenge, m.m. Arbejdet forudsættes udført uden væsentlige gener og i normal arbejdstid. Kunden forpligter sig til at tilfartsveje, gange, elevatorer m.v. er tilgængelige og lokalerne ryddet for eksisterende møblement, således at montagen kan foretages uhindret. Afbrydelser og forsinkelser, som EARMARK ikke har ansvaret for, faktureres. Rengøring efterfølgende montagearbejde er ikke med i tilbuddet. Ved montagestart bedes anvises sted til bortskaffelse af affald. Der er typisk tale om pap, metal og mineraluld. Arbejder der udføres i forbindelse med akustikregulering, men som ikke er specifikt beskrevet i tilbuddet, er ikke indeholdt i prisen. Der kan være tale om el-, ventilation- ellers malerarbejde.